DMCR FACEBOOK

สำรวจของดี เกาะหนู เกาะแมว ทะเลสงขลาบ้านเรา

  • 20 ต.ค. 2564
  • 503
สำรวจของดี เกาะหนู เกาะแมว ทะเลสงขลาบ้านเรา

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) และ ดร.สายัณห์ ทองศรี ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจพื้นที่เกาะหนู เกาะแมว จ.สงขลา เพื่อรวบรวมข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก) บริเวณพื้นที่โดยรอบเกาะหนูและเกาะแมว รวมถึงพื้นที่บนเกาะ ซึ่งประกอบด้วยถ้ำมรกต ถ้ำค้างคาว ถ้ำญี่ปุ่น และผาชมพู เพื่อสรุปสภาพพื้นที่และรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่เกาะหนู เกาะแมว ประกอบการบริหารจัดการและเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา ๒๐ แห่ง พรบ. ทช. ๒๕๕๘ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง