DMCR NEWS

เฝ้าระวังพื้นที่ ดูแลทะเลชายฝั่งบางขุนเทียน สมุทรสาคร

  • 22 ต.ค. 2564
  • 156
เฝ้าระวังพื้นที่ ดูแลทะเลชายฝั่งบางขุนเทียน สมุทรสาคร

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.๒๐๗ ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ออกลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวังการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่บางขุนเทียน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก และขอความร่วมมือการบริหารจัดการขยะทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง