DMCR NEWS

สำรวจน้ำทะเลป่าตอง พร้อมรับนักท่องเที่ยว

  • 22 ต.ค. 2564
  • 159
สำรวจน้ำทะเลป่าตอง พร้อมรับนักท่องเที่ยว

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวป่าตองและในแนวปะการัง พร้อมตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าบริเวณอ่าวป่าตองมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ๘.๐๙-๘.๒๕ ความเค็มมีค่า ๓๐-๓๓ ppt อุณหภูมิน้ำมีค่า ๒๙.๐-๓๐.๖ องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ๕.๗๘-๗.๑๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนบริเวณแนวปะการังมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ๘.๒๑-๘.๒๓ ความเค็มมีค่า ๓๐-๓๑ ppt อุณหภูมิน้ำมีค่า ๓๐.๒-๓๐.๖ องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ๖.๗๘-๗.๗๖ มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศทั่วไป ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย อากาศร้อนอบอ้าว และบริเวณชายหาดมีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง