DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง (ระยะที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน)

  • 25 ต.ค. 2564
  • 398

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-1427420 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ตารางราคากลาง แบบ บก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
TOR สวนพฤกษศาสตร์ ระยะ 3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
BOQ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ระยะที่ 3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
แบบฟอร์มใบแจ้งปริมาณงานและราคา.xlsx
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
1 บ้านพักคนงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 34.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 34.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 29.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
9 โรงเรือนเฟิร์น.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 35.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
10 โรงเรือนกล้วยไม้.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 32.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
11 โรงเพาะชำกล้วยไม้.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 34.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
12 โรงเพาะชำกล้าไม้.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 21.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
13 อาคารโรงเก็บอุปกรณ์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 19.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
14 โรงเก็บเรือและอุปกรณ์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
15 อาคารส่วนบริการและล็อกเกอร์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 21.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
16 ศาลาท่าเรือภายใน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
17 ศาลาทางเข้า.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7
18 ศาลาพักคอย 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
19 ท่าเรือภายใน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
24 ศาลาและชานบริเวณต้นโกงกาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8
25 ศาลาพักคอย 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
26.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 39.00 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
27 หอชมวิว 8 ชั้น (บริเวณท่าเรือ).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 36.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
28 ท่าเรือภายนอก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.00 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
29 จุดชมนิเวศป่าเชิงทรง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
30 จุดชมนิเวศผิวดิน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
31 ศาลาพักคอย 3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
32 จุดชมนิเวศป่าเชิงทรง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
33 ศาลาพักคอย 4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
34 ศาลาพักคอย 5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
35 โรงจอดเรือ 2 ลำ (เรือเร็วและเรือนำเที่ยว).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
งานถนน เส้นทางจักรยาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 14.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
งานภูมิทัศน์ Landscape.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 71.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 15.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
ประกาศเชิญชวน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง