DMCR NEWS

"รองอภิชัย" ร่วมประชุม (ร่าง) แผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณี และ (ร่าง) นโยบาย ทิศทาง 20 ปี แผนปฏิบัติการด้านอุทยานธรณีและมรดกธรณี

  • 22 พ.ย. 2564
  • 1,354
"รองอภิชัย" ร่วมประชุม (ร่าง) แผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณี และ (ร่าง) นโยบาย ทิศทาง 20 ปี แผนปฏิบัติการด้านอุทยานธรณีและมรดกธรณี

           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมโกงกาง ชั้น 7 กรม ทช. นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks Network :TGN) ครั้งที่ 1 และ (ร่าง) นโยบาย ทิศทาง 20 ปี และแผนปฏิบัติการด้านอุทยานธรณีและมรดกธรณีเชิงบูรณาการ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565 - 2570) ครั้งที่ 1 โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น zoom จากห้องประชุมกรมทรัพยากรธรณี โดยมีคณะทำงานจากสถาบันการจัดการบ้านเมืองที่ดี (IGP) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมประชุม
          ในการนี้ คณะทำงานจากสถาบันการจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้นำเสนอพร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบาย ทิศทาง 20 ปี และแผนปฏิบัติการด้านอุทยานธรณีและมรดกธรณีเชิงบูรณาการ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565 - 2570) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง (ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรมฯ และ (ร่าง) นโยบาย ทิศทาง 20 ปี และแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวต่อไป

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง