DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมคณะทำงานเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร (Zoom Cloud Meeting)

  • 23 พ.ย. 2564
  • 368
ทช. จัดประชุมคณะทำงานเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร (Zoom Cloud Meeting)

         วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ เป็นประธาน ในการนี้มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของ คณะทำงาน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนา บุคลากรเรื่องการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง การออกแบบกลไก/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืนและการสรรหางบประมาณ และการติดตามงานรวมถึงสนับสนุนเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีประชาชาติด้านเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่ง โดยฝ่ายเลขาฯ จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเล ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง