DMCR NEWS

เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประมงพื้นบ้านบางกระเจ้า

  • 25 พ.ย. 2564
  • 57
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประมงพื้นบ้านบางกระเจ้า

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เข้าพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน และสอบถามข้อมูลด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ในพื้นที่ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.บางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่งในด้านการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง