DMCR NEWS

ปลัด ทส. เปิดพิธีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 1

  • 26 พ.ย. 2564
  • 1,317
ปลัด ทส. เปิดพิธีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 1

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 4 กุมภาพันธ์  2564 พร้อมมอบนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช อาคารกระทรวง ทส.
          การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหาร การมีภาวะผู้นำในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลในหน่วยงาน รวมถึงมีคุณสมบัติที่จะนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง