DMCR FACEBOOK

สำรวจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชายฝั่งจันทบุรี

  • 30 พ.ย. 2564
  • 62
สำรวจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชายฝั่งจันทบุรี

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อสอบถามข้อมูลด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอาชีพในการดำรงขีวิตของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่งในอนาคต ซึ่งจากฐานข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกลุ่มสมาชิกเครือข่ายทั้งสิ้น ๕๑๐ กลุ่ม โดยสำรวจข้อมูลเพิ่มได้รวม ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุมชนชายฝั่ง บ้านคลองหิน-ท่ามะขาม จ.จันทบุรี กลุ่มชนชนชายฝั่งบ้านซึ้งล่าง ม.๖ ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี และกลุ่มชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองตะเคียน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง