DMCR FACEBOOK

กำหนดมาตรการยกระดับป่าในเมืองระยอง พระเจดีย์กลางน้ำ

  • 30 พ.ย. 2564
  • 66
กำหนดมาตรการยกระดับป่าในเมืองระยอง พระเจดีย์กลางน้ำ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) นำคณะกรรมการระดับจังหวัด ๓๐ คน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการอำนวยการประชาชน และปัญหาอุปสรรค ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขออนุญาตประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่โครงการฯ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาและพื้นที่จุดจอด เส้นทางประกอบกิจกรรมทางน้ำ พิจารณาผู้ประกอบการในพื้นที่ การสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ และอำนวยการพื้นที่โครงการป่าชายเลนในเมืองระยอง ณ ห้องประชุม สทช.๑

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง