DMCR FACEBOOK

วันนักศึกษาวิชาทหาร ชวนปลูกป่าชายเลนกาญจนดิษฐ์

  • 9 ธ.ค. 2564
  • 76
วันนักศึกษาวิชาทหาร ชวนปลูกป่าชายเลนกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ อบต.ตะเคียนทอง และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๕ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันที่ ๘ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และวิธีการปลูกและบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน บริเวณศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อนุรักษ์วิถีชุมชนชายเล ม.๔ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง