DMCR FACEBOOK

ทช. จัดประชุมขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติต่อเนื่อง

  • 9 ธ.ค. 2564
  • 98
ทช. จัดประชุมขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติต่อเนื่อง

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในส่วนของกรม ทช. มีรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ฯ กรม ทช. โดยมีวาระพิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ พร้อมทั้งแผนงานโครงการและกิจกรรมสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง