DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ

  • 13 ม.ค. 2565
  • 201
กรม ทช. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ

          วันที่ 13 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting โดยมีนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช.
          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการในประเด็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติในที่ดินชายฝั่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่ เพื่อให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชนในภาพรวมต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง