DMCR FACEBOOK

กรมทะเล งบกลางเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

  • 14 ม.ค. 2565
  • 27
กรมทะเล งบกลางเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยสถาบันวิจัย ทช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น ๘ กรม ทช. โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล สำหรับวาระพิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดอ้างอิง และการกำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมงสำหรับปีการประมง ๒๕๖๕-๒๕๖๖ รวมถึงแนวทางในการออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และห้วงเวลาในการยื่นขอใบรับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง ๒๕๖๕-๒๕๖๖ พร้อมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และการขอรับจัดสรรงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง