DMCR FACEBOOK

ส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Blue Economy ทะเลตราด

  • 19 ม.ค. 2565
  • 170
ส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Blue Economy ทะเลตราด

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก นำคณะจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด หน่วยงานส่วนท้องถิ่น สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตราด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเครือข่ายภาคประชาชนที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ๕๐ คน จัดอบรมและนำศึกษาดูงาน “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน” ตามโครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue Economy จ.ตราด ณ โรงแรมตราดซิตี้ และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด พร้อมรับฟังแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ทั้งนี้ การจัดอบรมและศึกษาดูงานดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตามคำสั่งจังหวัดตราดอย่างเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง