DMCR FACEBOOK

สนับสนุนเรือพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะหมาก

  • 1 เม.ย. 2565
  • 860
สนับสนุนเรือพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะหมาก

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และส่งมอบเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนชายฝั่ง และกลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ต.เกาะหมาก จ.ตราด โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้ เรือพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยว และการศึกษาวิจัย ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการภายใต้ธรรมนูญเกาะหมาก ซึ่งชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันกำหนดขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง