DMCR FACEBOOK

มาชม มาแลเลระยอง เชิญเที่ยวป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ

  • 20 พ.ค. 2565
  • 93
มาชม มาแลเลระยอง เชิญเที่ยวป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ลาดตระเวน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีกิจกรรมเดินชมป่าชายเลนบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ล่องเรือชมป่าชายเลนรอบเกาะกลางน้ำ สักการะพระเจดีย์กลางน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองระยอง ศึกษาความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน คอนโดปู หลุมเลี้ยงปลาตีน และการจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร โดยมีผู้เข้ามาในพื้นที่ตลอดวัน ๑๒๓ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง