DMCR NEWS

ปลัด ทส. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียและขยะบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • 21 พ.ค. 2565
  • 853
ปลัด ทส. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียและขยะบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (เวลา 09.30 น.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายเกรียงศักดิ์ มากมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 กรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดิม และโครงการจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย เทศบาลนครเกาะสมุย นำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางที่จะบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ของเสียภายในเกาะสมุยอย่างเป็นระบบ ไม่ให้กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะสมุย และความเป็นอยู่ของประชาชนให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามให้คงอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่อาศัยบนเกาะสมุย โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะสมุย นำตรวจเยี่ยมสถานที่และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง