DMCR FACEBOOK

ป้องกันเขตป่าสงวนฯ ป่าชายเลนคลองบางผึ้งและป่าคลองพ่อ

  • 25 พ.ค. 2565
  • 52
ป้องกันเขตป่าสงวนฯ ป่าชายเลนคลองบางผึ้งและป่าคลองพ่อ

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ลาดตระเวน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และรักษาทรัพยากรป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองบางผึ้งและป่าคลองพ่อ และป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ท้องที่ บ้านท่าประดู่ ม.๔ ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง