DMCR FACEBOOK

พาสำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง เขตทะเลตากใบ

  • 25 พ.ค. 2565
  • 76
พาสำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง เขตทะเลตากใบ

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจ ติดตามและเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดบลาแว ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อยู่ในระบบหาดเขาตันหยง-ตากใบ ผลการสำรวจพบว่า ลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบลากูน (lagoon) ด้านหลังชายฝั่งและ/หรือสันดอนทราย เป็นคลองตากใบที่มีสภาพแวดล้อมเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ โดยชายฝั่งมีทิศทางการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) คลองตากใบ รอดักทราย (Groin) เขื่อนหินทิ้ง (revetment) ซึ่งไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว และปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังจัดทำโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่งริมทะเล มีรูปแบบโครงสร้างเป็นเขื่อนหินทิ้ง (revetment) พร้อมมีการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังแนวโครงสร้างฯ ระยะทางประมาณ ๔๒๐ เมตร ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ ๖๕ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อีกทั้งหาดบลาแว มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง