DMCR FACEBOOK

เก็บข้อมูลสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ทะเลตะวันออก

  • 25 พ.ค. 2565
  • 64
เก็บข้อมูลสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ทะเลตะวันออก

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ๒๔ จังหวัด เพื่อสอบถามข้อมูลด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอาชีพในการดำรงขีวิตของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง โดยครั้งนี้ได้สำรวจในเขต จ.ระยองและจันทบุรี รวม ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์เนินฆ้อ กลุ่มประมงชายฝั่งคลองละวน และกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลสนามไชย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง