DMCR NEWS

กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล ประจำปี 2565

  • 17 มิ.ย. 2565
  • 1,243
กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล ประจำปี 2565

          วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบระยะเวลาในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้พิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ข้าราชการในสังกัด เพื่อคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมพิจารณาให้น้ำหนักคะแนนเพื่อคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย รวมทั้ง ได้พิจารณากรอบระยะเวลาดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล และพิจารณาร่างประกาศ กรม ทช. เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ทุน โดยมีทุนศึกษาระดับปริญญาโท 2 จำนวน และทุนฝึกอบรม 1 จำนวน

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง