DMCR NEWS

“รองอธิบดี” เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของส่วนราชการในการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy)

  • 22 มิ.ย. 2565
  • 289
“รองอธิบดี” เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของส่วนราชการในการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy)

      วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของส่วนราชการในการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy)" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
     วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue Economy จังหวัดตราด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำ พื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue Economy จังหวัดตราด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยาก รและสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและสังคม การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่ง ตลอดจนความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกระบวนงานสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus groups) รวมทั้งการจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม รวมถึงเป็นหลักการตามแนวทาง เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ของการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง