DMCR FACEBOOK

ตรวจวัดความพร้อมอ่าวป่าตอง น้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  • 23 มิ.ย. 2565
  • 24
ตรวจวัดความพร้อมอ่าวป่าตอง น้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต ผลการติดตามตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลอยู่ในช่วง ๒๙.๔-๓๐.๓ องศาเซลเซียส ความเค็ม ๓๐-๓๓ ppt. ค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำทะเล ๕.๘๑-๖.๗๓ mg/l สภาพโดยทั่วไป ท้องฟ้ามีอากาศแจ่มใส น้ำทะเลใส ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย พบการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวอยู่บ้างในช่วงเวลาดังกล่าว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง