DMCR FACEBOOK

สำรวจความพร้อม ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายชายฝั่งท่าศาลา

  • 5 ก.ค. 2565
  • 69
สำรวจความพร้อม ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายชายฝั่งท่าศาลา

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอาชีพในการดำรงขีวิตของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ๓ กลุ่ม ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้าน อ่าวท่าศาลา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ และสมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้ง ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง