DMCR FACEBOOK

หารือการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญด้านการศึกษามลภาวะจากขยะพลาสติกในทะเลภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • 6 ส.ค. 2565
  • 69
หารือการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญด้านการศึกษามลภาวะจากขยะพลาสติกในทะเลภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล และสถาบันวิจัย ทช. เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญด้านการศึกษามลภาวะจากขยะพลาสติกในทะเลภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดโดยศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อมูลในภาพรวมของโครงการ รวมถึงบทบาทและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกรม ทช. ในฐานะหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านมลภาวะขยะพลาสติกในทะเล ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง