DMCR FACEBOOK

พาเที่ยวทำกิจกรรมวันแม่ ในป่าชายเลนปากน้ำระยอง

  • 12 ส.ค. 2565
  • 80
พาเที่ยวทำกิจกรรมวันแม่ ในป่าชายเลนปากน้ำระยอง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ลาดตระเวน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีกิจกรรมเดินชมป่าชายเลนบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๗ กม. ล่องเรือชมป่าชายเลนรอบเกาะกลางน้ำ สักการะพระเจดีย์กลางน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองระยอง ศึกษาความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน คอนโดปู หลุมเลี้ยงปลาตีน และพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง มาทำกิจกรรมในพื้นที่ รวมทั้งวันมีผู้เข้ามาในพื้นที่ ๖๒๐ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง