DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 13 ส.ค. 2565
  • 491
กรม ทช. ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย ทสม. เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรม ทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมหน่วยงานในสังกัด ทส. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีรมว.ทส. เป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ร่วมในกิจกรรมปั่น ปลูกป่า ทั้งนี้ กรม ทช. ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปะการังและสัตว์ทะเลหายาก และการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรม ทช. การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ต้นน้ำ และสร้างเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

 

 

   
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง