DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมมอบนโยบายกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ร่วมผนึกกำลังช่วยกันดูแลปกป้องรักษาผืนป่าไทย

  • 9 ก.ย. 2565
  • 127
ทช. ร่วมประชุมมอบนโยบายกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ร่วมผนึกกำลังช่วยกันดูแลปกป้องรักษาผืนป่าไทย

            วันที่ 9 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด พร้อมทั้งเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการโอน ภารกิจหน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหารระหว่างสองหน่วยงาน โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วม ในโอกาสนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
            สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง เป็นการดำเนินการระหว่างสองหน่วยงานให้ถูกต้องตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยกระทรวง ทส. ได้สั่งการให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาในการดำเนินการ โดยให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการโอนพื้นที่และหน่วยงาน อัตรากำลังให้กับกรมป่าไม้  อาทิ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ อาคารหอพรรณไม้ และหน่วยงานของกรมอุทยานฯ ที่อยู่นอกเขตการอนุรักษ์ เช่น ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า โครงกรพระราชดำริ หน่วยควบคุมไฟป่า หน่วยจัดการต้นน้ำ ฯลฯ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 นอกจากนี้ หน่วยงานที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงอัตรากำลัง กรมป่าไม้ได้วางแผน ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ยิ่งขึ้น

 

 

 

 
   
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง