DMCR FACEBOOK

นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูผืนป่าชายเลน มหาชัยฝั่งตะวันออก

  • 22 ก.ย. 2565
  • 27
นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูผืนป่าชายเลน มหาชัยฝั่งตะวันออก

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ร่วมกับ ทสจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ ประชาชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล อาจารย์และนักเรียน ๑๕๐ คน จัดกิจกรรม รณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนชายฝั่งและจัดเก็บขยะบริเวณชุมชนชายฝั่งสมุทรสาคร ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาชัยฝั่งตะวันออก ม.๓ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถเก็บขยะทะเลได้ ๙๔๘ กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เศษโฟม กระป๋องเครื่องดื่ม และขวดพลาสติกอื่น ๆ จากนั้นมอบให้ อบต.โคกขาม นำขยะไปกำจัดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง