DMCR FACEBOOK

ตรวจเรือประมง IUU ทะเลชลบุรี

  • 22 ก.ย. 2565
  • 27
ตรวจเรือประมง IUU ทะเลชลบุรี

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๖๐๑ ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทะเลชลบุรี โดยตรวจเรือประมง รวม ๘ ลำ เป็นเรืออวนลากคู่ ผลการปฏิบัติงานพบว่าทุกลำมีเอกสารใบอนุญาตต่างๆ ของเรือ และคนประจำเรือ ครบถ้วน และไม่พบการกระทำความผิดในพื้นที่แต่อย่างใด จากนั้น ได้ประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย การคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมาทิ้งบนฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง