DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในป่าสงวนแห่งชาติ

  • 26 ก.ย. 2565
  • 116
กรม ทช. ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในป่าสงวนแห่งชาติ

          วันที่ 26 กันยายน 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้นายสมชัย มาเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565 เพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 36 คำขอ ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรม ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อทราบจำนวน 6 เรื่อง และวาระเพื่อพิจารณา จำนวน 36 เรื่อง โดยวาระเพื่อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 4.1 - 4.6 จังหวัดตรังขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดตรัง จำนวน 6 ชุมชน รวมเนื้อที่ 12 - 1 - 56 ไร่ จำนวน 59 ครัวเรือน ประชาชนได้รับประโยชน์ 222 คน มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบมอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อออกหนังสืออนุญาต ต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง