DMCR NEWS

"รองอธิบดี ทช." เร่งหารือความคืบหน้าการศึกษาวิจัยหญ้าทะเลเพื่อจัดทำคาร์บอนเครดิต

  • 26 ก.ย. 2565
  • 142
"รองอธิบดี ทช." เร่งหารือความคืบหน้าการศึกษาวิจัยหญ้าทะเลเพื่อจัดทำคาร์บอนเครดิต

          วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้ง 7 แห่ง เกี่ยวกับความคืบหน้าการศึกษาวิจัยหญ้าทะเลเพื่อจัดทำคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้ กรม ทช. เริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญ้าทะเลมาตั้งแต่ปี 2559 อาทิ การศึกษาชนิดของหญ้าทะเลในประเทศไทยแหล่งหญ้าทะเล และศักยภาพการจัดเก็บคาร์บอนเครดิต รวมทั้งการพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์คาร์บอนอย่างเป็นระบบ โดยพบว่าหญ้าทะเลในประเทศไทย ณ ปี พ.ศ 2563 มีจำนวน 160,628 ไร่ หญ้าทะเลและดินตะกอนในพื้นที่มีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน ผู้วิจัยอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองดังกล่าว และจะเสนอต่อ รอง อทช. เพื่อพิจารณาต่อไป

          โดยที่ผ่านมา จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26 ทำให้ทั่วโลกมีการกล่าวถึงหญ้าทะเลมากขึ้น เพราะหญ้าทะเล ถือเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่จัดเป็นระบบนิเวศ Blue Carbon การจะดูแลและรักษาให้แหล่งหญ้าทะเล กลายเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้จริง เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จะต้องมีการศึกษาในเรื่องนี้ รวมถึงต้องอนุรักษ์ การเข้าไปดูแลฟื้นฟูธรรมชาติ ไม่ให้พื้นที่หญ้าทะเลเสื่อมโทรม หรือลดน้อยลง ซึ่งหญ้าทะเลจะมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ด้วยการเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นในระบบนิเวศทางทะเล และการเป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้ แหล่งหญ้าทะเล เป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล เช่น พะยูน และ เต่าทะเล กลุ่มสัตว์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อีกทั้ง หญ้าทะเลยังเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สำคัญอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง