DMCR NEWS

กรมทะเล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ" เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล ชั้น 1-2"

  • 28 ก.ย. 2565
  • 151
กรมทะเล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ" เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล ชั้น 1-2"

          วันที่ 28 กันยายน 2565 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ" เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล ชั้น 1" และเครื่องหมาย "รักษ์ทะเล ชั้น 2" ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ" ตามระเบียบข้อที่ 5(6) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง "รักษ์ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อประเทศชาติโดยรวม อันสมควร การยกองเป็นพิเศษ จำนวน 202 คน และผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรม  ตามข้อ 5 (1) เป็นข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นหรือประเภทอำนวยการระดับสูงหรือประเภทอำนวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่าสองปี หรือประเภทวิชาการระดับชำนาญการไม่น้อยกว่าหกปีหรือประเภททั่วไประดับอาวุโส ไม่น้อยกว่าสามปี หรือประเภททั่วไประดับชำนาญงานไม่น้อยกว่าหกปีโดยให้นับรวมระยะเวลากรณีได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 5 คน และผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล ชั้น 1" (เข็มทอง) ตามระเบียบข้อที่ 35 จำนวน 6 คน รวมถึงผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล ชั้น 2" (เข็มเงิน) ตามระเบียบข้อที่ 36 จำนวน 87 คน

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง