DMCR FACEBOOK

สาธิตวิทยาการอิสลาม ชวนปลูกป่าชายเลนแหลมโพธิ์

  • 6 ต.ค. 2565
  • 68
สาธิตวิทยาการอิสลาม ชวนปลูกป่าชายเลนแหลมโพธิ์

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๓๙ คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ (Public Mine) ในการอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และการอนุรักษ์ป่าชายเลน พร้อมนี้ และบริการกล้าไม้ ชนิดโกงกางใบเล็ก ๑๐๐ กล้า นำปลูก ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง