DMCR FACEBOOK

สำรวจจุดวางทุ่นดักขยะคลองลาดพร้าว ลดขยะกรุงสู่ทะเล

  • 6 ต.ค. 2565
  • 100
สำรวจจุดวางทุ่นดักขยะคลองลาดพร้าว ลดขยะกรุงสู่ทะเล

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. และศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงาน (ก.พ.ร.) สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สำรวจเส้นทางคลองระบายน้ำสายหลักของกรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพในการติดตั้งเครื่องมือดักขยะ เพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนระบบการจัดการขยะทะเลจากปลายทางไปสู่การจัดการขยะจากต้นทาง ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้ “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ” ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ดำเนินการสำรวจบริเวณคลองลาดพร้าว ซึ่งถือเป็นคลองขนาดใหญ่ของ กทม. ที่มีการบริหารจัดการขยะอยู่ในระดับหนึ่งและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ กรม ทช. ได้เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดักขยะที่มีการใช้งานในปัจจุบัน เช่น บูมดักขยะ, SCG-DMCR Litter trap รวมไปถึงเทคโนโลยีจากโครงการความร่วมมือ The Ocean Cleanup (TOC) และนวัตกรรมในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาขยายผลไปยังพื้นที่คลองต่างๆ ของกรุงเทพฯ ตามความเหมาะสมของพื้นที่และงบประมาณ ต่อไป และในส่วนของบริบทสำคัญของความร่วมมือในการจัดการขยะทะเล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมหรือภารกิจของภาครัฐ ตามหลักการของการเป็นภาครัฐที่เปิดกว้าง (Open Government) และมุ่งให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเชิงรุกมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเล ลดผลกระทบจากขยะทะเลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มแรก ๖ แห่ง ได้แก่ (๑) บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (๒) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (๓) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (๔) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (๕) บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ (๖) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง