DMCR FACEBOOK

ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง เขตเขารูปช้าง

  • 10 ต.ค. 2565
  • 2,068
ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง เขตเขารูปช้าง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากการก่อสร้าง ๒ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง โดยการทำรั้วดักทราย ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ดำเนินโครงการโดยกรม ทช. จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่โครงการมีการฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง โดยอาศัยหลักการชะลอแรงคลื่น เมื่อคลื่นพัดมาปะทะเข้ากับรั้วดักทรายบนชายหาดความเร็วของคลื่นจะลดลง ส่งผลทำให้ทรายที่มากับคลื่นเกิดการตกตะกอนสะสมอยู่บริเวณหลังแนวรั้วดักทราย (๒) โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ - ๗ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ความยาวทั้งสิ้น ๓,๔๓๙ เมตร ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบพบว่า บริเวณจุดสิ้นสุดของโครงการ ชายหาดมีตะกอนทรายเข้ามาสะสมเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้หน้าหาดมีความกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ หรือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง