DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง พบปะเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง พร้อมขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง จ.สงขลา

  • 25 พ.ย. 2565
  • 34
กรมทะเลและชายฝั่ง พบปะเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง พร้อมขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง จ.สงขลา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินกิจกรรมกับชุมชนชายฝั่ง โดยรับขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง (ชฝ.01) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 3 กลุ่ม คือ
- กลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านล่องลม หมู่ 2 ตำบลบ้านขาว
- กลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านหัวป่าตก หมู่ 6 ตำบลบ้านขาว
- กลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านปากบางตะเครียะ ตำบลตะเครียะ
ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื่อขยายฐานชุมชนชายฝั่งเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง ชี้แจงแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชายฝั่งรวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง