DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ชุมพร

  • 25 พ.ย. 2565
  • 32
กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ชุมพร

วันที่ 24 พ.ย. 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งจัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ บริเวณศาลกรมหลวงฯ ได้เสนอความคิดเห็น ประเด็นพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมีสภาพเป็นหาดหิน ไม่ควรมีการก่อสร้างแต่อย่างใด สำหรับส่วนที่มีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปแล้ว ซึ่งจะอยู่บริเวณศาลกรมหลวงฯ หากจะปรับปรุงพัฒนาก็ขอให้ เลี่ยงการขุดแนวโครงสร้างตุ๊กตาญี่ปุ่น (Tetrapod) ที่วางไว้ซึ่งมีความมั่นคงอยู่แล้ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง