DMCR NEWS

รองอธิบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • 25 พ.ย. 2565
  • 211
รองอธิบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย (Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand) ครั้งที่ 2/2565 ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่ 1 โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี

          การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 11 โครงการ อาทิ แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคาดการณ์ระดับน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางที่เป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยหลายงานสรุปให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมากในอนาคต ซึ่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมกับประชาคมโลกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การสร้างกลไกและเครื่องมือในการรับมือและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินโครงการ และทบทวนตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิตของโครงการ ด้วย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง