DMCR FACEBOOK

ทช. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ เนื่องใน ”วันวิชาการของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์”

  • 25 พ.ย. 2565
  • 36
ทช. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ เนื่องใน ”วันวิชาการของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่อง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก มหันตภัยขยะทะเล แมงกะพรุน มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลไทย เนื่องในการจัดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง