DMCR FACEBOOK

กรม ทช. พาเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี

  • 1 ธ.ค. 2565
  • 358
กรม ทช. พาเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดวงกมล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ที่ 1-3 เพื่อเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมืองระนอง) ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ สัตว์ในป่าชายเลน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกแปลกใหม่ ได้สังเกต สำรวจ มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้ทำกิจกรรมด้วยความสนใจ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 161 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง