DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมประชุมรายงานการดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง ทส.

  • 24 ม.ค. 2566
  • 320
กรม ทช. ร่วมประชุมรายงานการดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง ทส.

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผศ.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้มอบหมายให้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมหารือดังกล่าว เป็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานในสังกัด ทส. เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการในอนาคตสำหรับผู้สนใจ โดยรองอธิบดี ทช. ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและผลดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง