DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมจัดโครงการทัศนาศึกษาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

  • 24 ม.ค. 2566
  • 236
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมจัดโครงการทัศนาศึกษาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23-24 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล) ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนาศึกษาปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับนักศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาได้เกิดการตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยศูนย์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนบากันเคย และได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 300 ต้น ณ ป่าชายเลนบ้านบากันเคย หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน โดยมีนายนิพนธ์ วาโมง ครู กศน.ปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง