DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566

  • 25 ม.ค. 2566
  • 13
กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองฯผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2565 คำสั่งกรมทช. ที่ 1861/2565 เรื่องแต่งตั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด เรื่องประกาศวิสัยทัศน์กรมทช. ผลการบริหารจัดการขยะทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การจัดทำร่างรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 65 มีมติรับรอง มอบฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการต่อไป ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว แล้วนำมาเสนอคณะกรรมการทรัพยากรฯจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ร่วมประชุม 29 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง