DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมหารือโครงการ Field Information Support Tools for Maritime Operations (FIST) ที่ใช้ในการฝึก ศรชล.

  • 25 ม.ค. 2566
  • 36
กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมหารือโครงการ Field Information Support Tools for Maritime Operations (FIST) ที่ใช้ในการฝึก ศรชล.

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือโครงการ Field Information Support Tools for Maritime Operations (FIST) ที่ใช้ในการฝึกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีพันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ นักวิจัยพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมและคณะ พร้อมกันนี้นายรัชชัย พรพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องกันและปราบปราม นายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชั้น 8
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอถึงการนำเทคโนโลยีของ FIST มาใช้ให้เข้ากับระบบข้อมูลการปฏิบัติการของ ศรชล. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อนำระบบดังกล่าว มาช่วยพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง