DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ระดมความคิดเห็นร่วมกับคณะทำงานด้านกัดเซาะชายฝั่ง กำหนดกรอบแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566

  • 6 ก.พ. 2566
  • 349
กรมทะเลชายฝั่ง ระดมความคิดเห็นร่วมกับคณะทำงานด้านกัดเซาะชายฝั่ง กำหนดกรอบแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มBeach for life และเครือข่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ รับรองรายงานประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและแก้ไขรายงานการประชุมในบางส่วน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย กรอบแนวคิด องค์ประกอบ แนวทาง มาตรการและกระบวนการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การขับเคลื่อนกฎหมายผังเมืองสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามวาระต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะจากคณะทำงานกลับไปพิจารณาหารือร่วมกับภายในหน่วยงาน และนำผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบในครั้งถัดไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง