DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน ครั้งที่ 2/2566

  • 7 ก.พ. 2566
  • 54
กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายปรานต์ ดิลกคุณากุล กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. และมีผู้บริหารจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 1 - 10 (สทช.1-10) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุม VDO Conference
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 214 โครงการ ด้วยวงเงินงบประมาณ 5,100,000 บาทถ้วน โดยที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการ ให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 ดำเนินงานโครงการดังกล่าวตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดและให้สอดคล้อง กับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง