DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร

  • 17 มี.ค. 2566
  • 210
กรม ทช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 ครั้งที่ 2/2566 ในท้องที่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (ระบบหาดอ่าวหอยเสียบ ระบบหาดบ้านทุ่งไข่เน่า ระบบหาดอ่าวยายไอ๋) ณ โรงเรียนบ้านบางจาก ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4, ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง, ผู้ทรงคุณวุฒิฯในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชุมพร, เทศบาลตำบลชุมโค, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ชุมโค และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จำนวน 70 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง