DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จ.สตูล

  • 17 มี.ค. 2566
  • 271
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จ.สตูล

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สทช.7) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำพันธุ์ไม้ป่าชายเลนตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่าย ทสม.ตำบลพิมาน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณชุมชนริมฝั่งคลองเจ๊ะสมาดพื้นที่ตำบลพิมาน และเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมเครือข่าย ทสม. และทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนในพื้นที่รวม 100 คน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดกุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์เปิดโลกบ้านโคกพะยอม (ริมคลองเจ๊ะสมาด) ชุมชนบ้านโคกพะยอม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล โดยมี นายประพัตร์ แก้วมณี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง